Isikuandmete töötlemine
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta ja töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. SA Hiiu Ravikeskus töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid (edaspidi eriliigilisi isikuandmeid) iseseisva statsionaarse õendusiabi ja hoolekande teenuse osutamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • satute meie haiglasse või hooldekande teenusele - töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid õendusabi ja hoolekandeteenuse osutamiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse või hoolekande teenusele - töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid ja arveldusega seotud dokumendid. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud
 • Teie lähedane on sattunud meie haiglasse või hoolekande teenusele - töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid ja arveldusega seotud dokumendid. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist - kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks
 • ? saadate meile selgitustaotluse, teabenõude, kaebuse, ettepaneku või tänukirja - kasutame Teie isikuandmeid päringus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks või tänu edastamiseks
 • ? saadate meile selgitustaotluse, teabenõude, kaebuse, ettepaneku või tänukirja - kasutame Teie isikuandmeid päringus toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks või tänu edastamiseks

Turvakaamerad

Meie hoonetesse on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad. Tegemist on meie hoonete välisseintele või siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Hoone siseruumides teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutab meie ettevõtte selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult ettevõtte juhatuse liikmetel ja haldusküsimuste eest vastutaval isikul. Salvestisi tohib edastada väljapoole ettevõtet või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist salvestised kustutatakse kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest. Kaameratega seotud küsimustega võite pöörduda meie andmekaitse e-posti aadressile andmekaitse@hiiu.med.ee

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse ettevõtte teabehaldussüsteemis. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid või isegi eriliigilisi isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada ettevõttele teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist. Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms). Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Infovahetus

Klientide isikuandmete infot SA Hiiu Ravikeskus telefoni teel ei edasta!

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud. Juhul kui Teil on kahtlusi meie ettevõtte konsulteeriva arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang
 • patsiendile määratud ravimi vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie ettevõtte andmekaitse spetsialisti Kaja Loit poole e-posti aadressil andmekaitse@hiiu.med.ee . Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas ettevõtte andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee). SA Hiiu Ravikeskus annab endast parima, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest