SA Hiiu Ravikeskus Ravijärjekorra pidamise reeglid
 1. SA Hiiu Ravikeskus peab ravijärjekorda oma infosüsteemis.
 2. Ravijärjekorda registreerimine on tagatud kõigil tööpäevadel:

  e-mail hooldusravi@hiiu.med.ee ja tel. 56873104, 56873103 kell 8.00-16.00,
  Osakonna töö eest vastutav: Tiia Riis
 3. Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja vabadest kohtadest. Sarnaste meditsiiniliste vajadustega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust sarnastel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadustest.
 4. Registreerides patsienti, kantakse ravijärjekorda järgmised andmed:
  1. patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  2. planeeritav vastuvõtu või hospitaliseerimise aeg või koduõe visiit;
  3. planeeritava tervishoiuteenuse osutamise näidustus (diagnoos);
  4. patsiendi kontaktandmed;
  5. suunava arsti kontaktandmed (suunamise olemasolul);
  6. patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
  7. ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust.
   1. Ravijärjekorda panemise põhjused kodeeritakse järgmiselt:
    1. kood 62 - rahalise ressursi piiratus
    2. kood 63 - teenuse osutaja võimsuse puudumine;
    3. kood 64 - patsiendipoolne põhjus;
    4. kood 65 - teenuse osutamisega seotud põhjus;
    5. kood 66 - muu põhjus.
 5. Ravijärjekorras muudatuste tegemisel (ravijärjekorras ette- või tahapoole viimisel või ravijärjekorrast väljaarvamisel) pannakse kirja muudatuse tegemise kuupäev ja põhjus ning märge, patsiendi teavitamisest. Ravijärjekorras muudatuse tegemisel on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsiendile muudatustest teatama hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest.
 6. Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, siis on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.
 7. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas peab tervishoiuteenuse osutaja andma patsiendile kirjaliku teatise, mis sisaldab tervishoiuteenuse osutamise aega ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse või tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbrit.
 8. Kui patsient registreeritakse ravijärjekorda telefoni või e-posti või Interneti teel, peab tervishoiuteenuse osutaja teatama patsiendile telefoni või Interneti teel tervishoiuteenuse osutamise aja ja tervishoiuteenust osutava struktuuriüksuse tervishoiutöötaja nime ja telefoni numbri.
 9. Vältimatu abivajaduse ilmnemisel hooldushaiglas pöördub med.õde või arst kiirabi poole, koduõde olenevalt olukorrast perearsti või kiirabi poole.
 10. Ravivajaduse lõppemisel on patsiendil, kes iseseisvalt kodus toime ei tule või tal puuduvad omaksed, võimalik kasutada tasulise hoolduse teenust olukorrale lahenduse leidmiseni (läbirääkimised omavalitsustega, hooldekoduga, sugulastega).
 11. Tasulisel hooldusel viibimise ajal tervise halvenemisel teavitatakse patsiendi perearsti ning koostöös hooldushaigla arsti ja med.õega lahendatakse olukord.
 12. Tasulise hoolduse teenust osutatakse vastavalt vabade voodikohtade olemasolule.
 13. Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud esitama ravijärjekorra pidamist puudutavad andmed Terviseametile ja Eesti Haigekassale kolme tööpäeva jooksul alates vastava nõude saamisest.
 14. Ravijärjekorra aruanne tuleb esitada Eesti Haigekassale vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.
 15. Ravijärjekorda panemise reeglid vaadatakse üle kord aastas ja tehakse muudatused teenuste kättesaadavuse parandamiseks.

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest