Seadused, reeglid

Vastu võetud 12.06.1991

Ravikindlustusseadus

I. Üldsätted
§ 1. Ravikindlustuse mõiste ja ülesanded

(1) Ravikindlustus on Eesti Vabariigi elanike tervise säilitamise, haigusest või vigastusest tingitud ajutise töövõimetuse kulude ja ravikulude katmise ning raseduse ja sünnituse korral hüvitise maksmise riiklikult tagatus süsteem.

(2) Käesolev seadus sätestab kohustusliku ja vabatahtliku ravikindlustuse korralduse, visiiditasu, inimeste tervise säilitamise ja ravimise kulude katmise ning hüvitise maksmise ajutise töövõimetuse puhul.

Loe edasi ...

Vastu võetud 09.05.2001

Tervishoiuteenuste korraldamise seadus

1. peatükk - ÜLDSÄTTED
§ 1. Seaduse reguleerimisala

(1) Seadus sätestab tervishoiuteenuste osutamise korralduse ja nõuded ning tervishoiu juhtimise, rahastamise ja järelevalve korra.

(2) Käesolevat seadust kohaldatakse tervishoiuteenuste osutamise korraldusele Kaitseministeeriumi valitsemisalas koos kaitseväeteenistuse seadusest tulenevate erisustega.
[RT I 2008, 58, 326 - jõust. 01.01.2009]

(21) Käesolevat seadust kohaldatakse tervishoiuteenuste osutamise korraldusele vanglates koos vangistusseadusest tulenevate erisustega.

(22) Käesolevat seadust kohaldatakse koolitervishoiuteenuse osutamise korraldusele koolides koos põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevate erisustega.
[RT I 2010, 41, 240 - jõust. 01.09.2010]

(3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2003, 26, 157 - jõust. 01.04.2003]

Loe edasi ...

 

SA Hiiu Ravikeskus Ravijärjekorra pidamise reeglid

  1. SA Hiiu Ravikeskus peab ravijärjekorda oma infosüsteemis.
  2. Ravijärjekorda registreerimine on tagatud kõigil tööpäevadel: e-mail hooldusravi@hiiu.med.ee ja tel. 56873104, 56873103 kell 8.00-17.00, Osakonna töö eest vastutav: Tiia Riis
  3. Ravijärjekorda registreeritud patsient peab vajaliku tervishoiuteenuse saama minimaalse aja jooksul, lähtudes tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadusest ja vabadest kohtadest. Sarnaste meditsiiniliste vajadustega patsientidele osutatakse tervishoiuteenust sarnastel tingimustel ja tervishoiuteenuse saamiseks kindlaksmääratud aeg sõltub tervishoiuteenuse meditsiinilisest vajadustest.
Loe edasi ...

Patsientide külastamine

Hiiu Ravikeskus on avatud külastajatele järgmistel kellaaegadel:

E - R 14.00-19.00
L - P 9.00-18.00

Hoolekanne

Hoolekandeteenus puudutab ennekõike endaga enam vanuse tõttu hakkama mittesaavaid inimesi.

Vaata Hindu

Õendusabi

Hooldusravi teenuse puhul pakume Hiiul igakülgset leevendust ning ööpäevaringset õendusabi.

Vaata Hindu

Koostööpartner

Erinevaid invameditsiini tarbeid leiate endale meie hea koostööpartneri InvaMed e-Poest